oh what a fine day

                                                           
                                                           
                                                           
                              ➼                            
                            ❁ ➘                            
                            ✂ ❣ ❖                          
                          ❳ ❾   ➫               ✎          
                          ✤     ❛         ✏ ➣ ✟ ➀          
        ➚ ❲ ✱ ➋ ✺       ✟ ➱     ▏ ❍   ➊ ✯     ❏            
          ❒ ➣     ❴ ▒ ✭ ▂ ▗ ▀ ▀ ▂ ▌ ✉ ➫     ❇              
            ❞ ➸     ➼ ▘ ▆ ❏ ➬ ❞ ❷ ✡ ▌ ▁   ➺ ➤              
              ❉ ❦ ✴ ▞ ▁ e w f e f i ✟ ➩ ▌ ✓                
                ✄ ▀ ▗ n d y h o f a t ✡ ❖ ➸ ➲ ✻            
        ➩ ✍ ✌ ➞ ❲ ▙ ▖ t n h d o n a t ✃ ✣ ▉ ✴ ➆ ➃ ❁ ❣ ❂    
    ✔ ➙ ❀     ✵ ▟ a o h o i h i h f t a ➄ ▜       ✰ ❧ ✒    
      ❤ ✿ ❊ ✪ ➙ ▐ n d o e h h y f e h e ▁ ▙   ❍ ✖ ✣        
          ❐ ➡ ❡ ➠ d a o t a a i d f a h ✥ ▉ ➂ ✎            
                ✴ ▓ t y i d n e i o o n ▒ ▊ ➶              
              ➨ ❧ ➉ ▋ ❔ a a a n d ░ ▋ ▞ ▐   ➴              
              ➭     ▂ ▅ ▞ ❴ ✑ ❊ ➬ ▊ ▗ ░     ➾ ➈            
            ➾ ➻     ➣ ❑ ▎ ▒ ▜ ▌ ▒ ➙ ✷ ❥       ➉            
            ✹     ➙ ❟     ➎       ❖   ❛ ❧ ❶ ❲ ➼ ❕          
          ❐ ➏ ➇ ➴         ✚ ❃   ➝ ➱         ➈ ➪ ➽          
          ➥                 ✠   ➄                          
                            ❏ ➡ ➃                          
                              ➚                            
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           

ASCII Paint by Nathalie Lawhead
home